11. ročník konference

Úspěch

pro každého

žáka 2023

Čemu věříme

ve vzdělávání

25. dubna 2023

Praha / Centrum současného umění DOX  a ONLINE

Cíl 1

Reflektovat, na jakých hodnotách, přesvědčeních a principech stojí vzdělávání v českých školách.

Cíl 2

Diskutovat o tom, čemu všichni napříč vzdělávacím systémem společně věříme a kde se v přesvědčeních rozcházíme.

Cíl 3

Porozumět, jaký to má vliv na naši každodenní práci/praxi a proměnu vzdělávání.

Zahraniční hostka

Lucy Crehan přiletí do Prahy, v průběhu konference bude diskutovat i online.

Hybridní konference

Celodenní akce bude dostupná všem – proběhne naživo i online.

Překlad

Anglické vstupy budou překládány simultánně do češtiny. Online setkání s Lucy Crehan bude otitulkováno dodatečně.

Vstupenky

do 25. března 1 590 Kč
od 26. března 1 790 Kč
Online 590 Kč

Aktuality

Už jen 10 míst naživo

Na konferenci Úspěch pro každého žáka 2023: Čemu věříme ve vzdělávání nám zbývá posledních 10 vstupenek pro účast naživo! Bude jedna z nich ta vaše?...

Udělení záštit na 11. ročník konference

S radostí oznamujeme, že záštitu nad konferencí Úspěch pro každého žáka 2023: Čemu věříme ve vzdělávání drží Ministerstvo školství, mládeže a...

Program konference

Konferenci moderují

Petra Keprtová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Vítězslav Slíva / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

08:45

Otevření registrace

09:30-09:50

Zahájení a úvodní slova

Martina Běťáková / náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Klára Šimáčková Laurenčíková / vládní zmocněnkyně pro lidská práva (předtočený vstup)

09.50-11:00

Panelová diskuze

Hodnotové rámce ve vzdělávacím systému

Hana Košťálová / Pomáháme školám k úspěchu

Tomáš Čakloš / Otevřeno

Petr Daniš / Tereza

Petra Keprtová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Petra Mazancová / Učitelská platforma

Silvie Pýchová / Partnerství pro vzdělávání 2030+

Ludmila Třeštíková / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kamil Ubr / Národní pedagogický institut

11:00-11:30

Přestávka

11:30-12:30

(Ne)důvěra v potenciál každého žáka

Irena Dvořáková

Lenka Felcmanová / Society for All

Tomáš Habart / Člověk v tísni

Markéta Popelářová / Otevřeno, začínající učitelka

Klára Zajíčková / STEM

12:30-12:45

Moderovaná diskuze u kulatých stolů

Petra Keprtová / Stálá konference asociací ve vzdělávání

Vítězslav Slíva / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

12:45-13:45

Oběd

13:45-14:45

Příspěvek Lucy Crehan

14:45-15:15

Přestávka

Program v sále
15:15-16:45

Workshop Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

Michaela Stoilová

Dana Hádková

Program online

Diskuze s Lucy Crehan

16:45

Závěr a neformální networking

Vystupující

Lucy Crehan

Kvalifikovaná učitelka a badatelka v oboru vzdělávání

Info

Lucy je kvalifikovaná učitelka, badatelka ve vzdělávání, autorka a mezinárodní konzultantka v oblasti vzdělávání. Vyučovala vědu a psychologii na střední škole v Londýně. Než se začala zajímat o výzkum a politiku vzdělávání, dokončila magisterské studium a vydala se na průzkum nejvýkonnějších vzdělávacích systémů světa. Vypomáhala ve školách a žila s učiteli ve Finsku, Kanadě, Singapuru, Japonsku, Novém Zélandu a Šanghaji, kde na každém místě strávila měsíc.
Rok pracovala jako součást týmu, který radil zahraničním vládám ohledně reformy vzdělávání v Education Development Trust, a nyní pracuje jako nezávislá konzultantka a autorka.

Petra Keprtová

Ředitelka SKAV

Info

je ředitelkou SKAV od 1. 1. 2023. Profesí je sociální a speciální pedagožka s učitelskou praxí na základní škole. Tam začala hledat cesty, jak podporovat v rozvoji všechny děti, být dětem průvodcem na jejich cestě za poznáním a pozorovat, jak nakládají se zodpovědností za vlastní učení. Tuto zkušenost pak přenesla do lektorské a mentorské činnosti v rámci organizace JOB, kde má mimojiné na starosti spolupráci s vnějšími partnery. Jako mentorka se podílela na projektu Growth Mindset zaměřeném na podporu růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení. V současnosti společně s kolegy prozkoumává roli průvodce, který dlouhodobě provází školy jejich rozvojem.

Hana Košťálová

Programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Info

Jako bývalá češtinářka se dlouhá léta zabývá rozvojem gramotnosti a kritické gramotnosti dětí. Mezi lety 1997 a 2010 působila jako národní koordinátorka mezinárodního programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Od roku 2010 pracuje jako programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu. V projektu se společně s kolegy ze stovky škol učí tomu, jak vyhodnocovat dopad výuky na učení (každého) žáka: integrací učení žáka a profesního učení učitele a tím, jak budovat a udržovat profesní učící se komunity. Je členkou skupiny pro střední článek v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a externě spolupracuje s Ředitelem naživo.

Lenka Felcmanová

Místopředsedkyně Society for All (SOFA), vedoucí pracovní skupiny Wellbeing, Partnerství 2030+

Info

Je místopředsedkyní SOFA a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálněpedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V SOFA se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v organizaci Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Petr Daniš

Ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda sítě středisek ekologické výchovy Pavučina

Info

Už dvacet let se zasazuje o proměnu našeho vztahu k dětem a k přírodě. Stál u rozjezdu programu Ekoškola v ČR a založení iniciativy Učíme se venku. Ve svých knihách Děti venku v přírodě – ohrožený druh?, Tajemství školy za školou a Svobodná hra vyzdvihuje kontakt dětí s přírodou a dětskou hru jako přirozenou cestu k jejich zdraví, wellbeingu, rozvoji a učení. Vedl pracovní skupinu, s níž vytvořil publikaci Klima se mění – a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu. S TEREZOU získal řadu ocenění: Cenu za inovace ve vzdělávání Eduína 2017, Vítěz Cen SDGs 2021 v kategorii Vzdělání a další. V současnosti pracuje na rozvoji klimatického vzdělávání v ČR a na knize o tom, jak zastavit ekologickou krizi.

Silvie Pýchová

Programová manažerka Partnerství

Info

Profesně začínala jako překladatelka z francouzštiny a učitelka na gymnáziu, později pracovala jako odborná referentka v Domě zahraniční spolupráce a získala zkušenosti s koordinací evropských programů ve vzdělávání (eTwinning, Euroguidance). V letech 2010–2016 zastávala pozici předsedkyně správní rady EDUin, tam také vedla sekci vzdělávacích programů. Od roku 2010 do roku 2022 působila jako ředitelka SKAV, kde od roku 2013 rozvíjela společně s dalšími iniciativu Úspěch pro každého žáka. Roku 2020 stála u zrodu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a nyní působí na pozici programové manažerky. Její odbornost je kariérové poradenství, v roce 2012 spoluzaložila neziskovou organizaci Centrum kompetencí, která do ČR přinesla švýcarskou metodu CH-Q Mapování kompetencí. Od roku 2020 je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a od roku 2021 předsedá Výboru pro EU, poradnímu orgánu RVNNO. Je spoluautorkou knížky Kariérové poradenství na každý pád a autorkou knihy rozhovorů Úspěch pro každého žáka.

Tomáš Čakloš

Předseda hnutí Otevřeno

Info

Vede Otevřeno, hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách, usilující o reformu přípravy učitelů a skrze ni o proměnu českého školství. Zabývá se přístupem k dětem a tím, jak skrze něj formujeme jejich představy a návyky do života. Ze všeho nejvíc se věnuje tomu, jak práce s vnitřní či vnější motivací v dětech podporuje svobodu, či naopak závislost. Je celoživotním skautem, od 15 let vedl děti v oddíle, později pracoval jako šéfredaktor Skautingu, pedagogického časopisu pro skautské vedoucí. Studoval pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku.

Dana Hádková

Metodička a lektorka hodnotového vzdělávání

Info

Je metodička a lektorka hodnotového vzdělávání v organizaci Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney, autorka a ředitelka projektu Badatelská akademie Datel pro nadané a přemýšlivé děti, který stojí na vědomé práci s hodnotami, nehodnocení, touze porozumět světu včetně sebe a výzvě Pošli to dál. Vystudovala PF UK, je lektorkou FIE / MIU, na čas zběhla do komerce a po nadšeném návratu k pedagogice se snaží neučit, ale inspirovat a motivovat. Podílela se na adaptaci série učebnic hodnotového vzdělávání My jsme svět. Aktuální téma je pro ni nacházení darů, mimořádností a silných stránek, o které se lze u každého konkrétního žáka opřít, a to společně s jejich třídními učiteli.

Michaela Stoilova

Metodička a lektorka hodnotového vzdělávání v organizaci Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney.

Info

Již během studia rusistiky se zaměřila zejména na literaturu sovětského disentu a lidskoprávní oblast. Zájem o společenská témata ji přivedl ke vzdělávání. Na gymnáziu PORG učí ruštinu a předmět občanská odpovědnost a dobrovolnictví. Několik let pracovala jako metodička jazykových adaptivních testů a map učebního pokroku ve společnosti Scio. Podílela se na adaptaci série učebnic hodnotového vzdělávání My jsme svět. Na PdF MU vede seminární skupinu předmětu výchova k hodnotám.

Markéta Popelářová

Začínající učitelka / Otevřeno

Info

Třetím rokem působí jako učitelka německého jazyka na ZŠ Fr. Plamínkové na Praze 7, zároveň vede mediálně-politický program hnutí Otevřeno, které usiluje o proměnu vzdělání na pedagogických fakultách. Právě proměna přípravy učitelů a role učitelů ve vzdělávání jsou témata, kterým se profesně věnuje nejhlouběji. Aktuálně se podílí také na přípravě příručky pro začínající učitele, vytváří materiály pro vyučující němčiny a píše články o vzdělávací politice.

Ludmila Třeštíková

Vedoucí oddělení strategie a analýz MŠMT

Info

Je vedoucí týmu strategie a analýz na ministerstvu školství a zabývá se tvorbou a realizací koncepčních materiálů pro regionální školství, spoluprací s dalšími resorty a zahraničím. Je nadšená, že se profesně může věnovat modernizaci školství díky Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+; aktuálně připravuje s kolegy Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR na období 2023-2027. Lída má bohaté zkušenosti se strategickým řízením a participativním plánováním a před 15-lety vybudovala učící se síť ředitelů a učitelů škol a starostů na Říčansku. Vystudovala andragogiku a personalistiku, dlouhé roky se zabývala komunitně vedeným místním rozvojem. Pracovala též v soukromém sektoru jako ředitelka marketingu a komunikace. Ve svém volném čase se věnuje rozvoji dětí a žáků v oblasti (hudební) kreativity a udržitelnosti, a také programům na rozvoj osobnosti a posílení vztahů dětí a rodičů.

 

Klára Zajíčková

Analytička v ústavu empirických výzkumů STEM

Info

Je analytička v ústavu empirických výzkumů STEM, kde se podílí na přípravě a realizaci výzkumů pro veřejnou správu a neziskové organizace. Aktuálně se nejvíce věnuje oblasti školství či udržitelnosti ve spojitosti s módou. Společně s Martinem Buchtíkem připravuje podcast Zákulisí sociologie, který se skrze data snaží posluchačstvu přiblížit aktuální společenská témata. Vystudovala obor mediální studia, žurnalistika a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně a působila jako redaktorka týdeníku Respekt.

Vítězslav Slíva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Info

Věřím v nezastupitelnou roli učitele jako průvodce dětí, který jim pomáhá v rozvoji sociálních a emočních dovedností, například v tom, jak respektujícím způsobem komunikovat a splupracovat s ostatními dětmi. V tom technologie a umělá inteligence zatím a věřím že ani do budoucna učitele nedkážou nahradit. Ve škole se ale daleko důležitějším úkolem stane podpora rozvoje osobnosti žáků než předávání poznatků a systém by na to měl začít co nejdříve reagovat.

 

Tomáš Habart

Člověk v tísni

Info

Absolvent FHS UK a romistiky na FF UK. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání, zejména sociálně znevýhodněných dětí. Od roku 2008 pracuje v Člověku v tísni v programu Varianty, který od roku 2016 vede. Věří, že vzdělávání může být společenským výtahem i pro děti chudých a málo vzdělaných rodičů, z čehož bude v důsledku profitovat celá společnost. Podmínkou toho však je narušení lokálních tichých dohod, vedoucích k selekci dětí a k mezigenerační reprodukci úrovně vzdělání.

Irena Dvořáková

Vedoucí projektu Heuréka a vedoucí metodička fyzikální části projektu Elixír do škol

Info

Třicet let působila jako učitelka matematiky a fyziky na základní škole, od roku 2002 se podílí na vzdělávání budoucích učitelů fyziky na Katedře didaktiky fyziky MFF UK Praha. Je spoluautorkou a vedoucí projektu heuristické výuky fyziky Heuréka. Na víkendových seminářích Heuréky se učitelé „na vlastní kůži“ seznamují s metodami a postupy výuky fyziky, při které se nepřednáší, ale žáci si fyzikální zákonitosti objevují samy na základě experimentů, otázek, úloh. Je také iniciátorkou regionálních center Elixíru do škol, kde mají učitelé fyziky možnost na setkáních s kolegy jednou za měsíc sdílet svoje radosti i starosti z výuky, učit se nové věci, vyrábět pomůcky do výuky, atd.

Minulé ročníky

2022

Úspěch pro každého žáka 2022
Přestaňme se vymlouvat

2021

Úspěch pro každého žáka 2021
Na vlně změny

2020

Úspěch pro každého žáka 2020
Společně to zvládneme

2019

Úspěch pro každého žáka 2019
Data! Zvednou nás ze židle?

2018

Úspěch pro každého žáka 2018
Co (ne)víme o člověku

2017

Úspěch pro každého žáka 2017
Škola ve světle celospolečenských změn

2016

Úspěch pro každého žáka 2016
Spolupráce jako klíč k úspěchu

2015

Úspěch pro každého žáka 2015
Jak společně vytvářet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka

2014

Úspěch pro každého žáka 2014
Vzájemně se učíme podporovat učitele, aby každý žák zažíval úspěch

2013

Úspěch pro každého žáka 2013
Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole

Kontakt

Zdeňka Andělová

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

Pořadatel

Partneři

Mediální partneři

Záštity